Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN  WEBSHOP X-SPORTSWORLD


VAN:


X-Sportscam B.V., handelende onder de namen X-Sportsworld,

Zilverparkkade 133

8232 WL  Lelystad

KvK-nummer 39093618;

BTW-nummer NL8209.68.158.B01.

 


Artikel 1    Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

a) Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep en een overeenkomst op afstand aangaat met Gebruiker;

b) Gebruiker: X-Sportscam B.V., gevestigd te Lelystad;

c) Overeenkomst op afstand: de overeenkomst tussen Gebruiker en de Consument waarbij, in het kader van Gebruiker georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.


Artikel 2    Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding van Gebruiker en voor iedere overeenkomst op afstand tussen Gebruiker en de Consument.

2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 3    Aanbiedingen

1. Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit vermeld in de aanbieding.

2. Iedere aanbieding bevat een beschrijving met de belangrijkste kenmerken van die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van de aanbieding door de Consument mogelijk te maken.

3. Gebruiker is slechts aan aanbiedingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt.

4. Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had of had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of de beschrijving van de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.


Artikel 4     Totstandkoming van de Overeenkomst op afstand

1. De Overeenkomst op afstand komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Consument van de aanbieding van Gebruiker en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de Consument de aanbieding langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Gebruiker onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de aanbieding. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Gebruiker is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst op afstand ontbinden.

3. Gebruiker kan onderzoeken of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen alsmede van alle feiten en omstandigheden die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Gebruiker op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst op afstand niet aan te gaan, is Gebruiker gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren dan wel om aan de uitvoering van de Overeenkomst op afstand bijzondere voorwaarden te verbinden.


Artikel 5    Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan Gebruiker bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Gebruiker retourneren, conform de door Gebruiker verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten van terugzending van het product voor zijn rekening.

4. Indien de Consument een bedrag heeft betaald aan Gebruiker, zal Gebruiker dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

 

Artikel 6     Levering

1. De levering geschiedt op het door de Consument opgegeven afleveradres.

2. De Consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

3. Indien de Consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de Consument nadat Gebruiker hem heeft verwittigd. De Consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

4. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Consument deze aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

7. Indien Gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Consument Gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.


Artikel  7   Garantie

1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de Consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Gebruiker.

3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de Consument of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

4. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de Consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst van afstand bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de Consument is verkocht en geleverd.

 

Artikel 8     Eigendomsvoorbehoud

1. Gebruiker blijft eigenaar van de geleverde producten tot het moment dat het door de Consument verschuldigde bedrag volledig is voldaan.


Artikel 9     Prijs

1. De prijs van de in de aanbieding genoemde producten is inclusief btw.

2. Indien Gebruiker met de Consument bij de totstandkoming van de Overeenkomst op afstand een bepaalde prijs overeenkomt, is Gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst op afstand, kan de Consument de Overeenkomst op afstand door een schriftelijke verklaring ontbinden, ook wanneer de prijs onder voorbehoud is gegeven, tenzij:

a. de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen,

of
b. bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

Artikel 10  Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling te geschieden door middel van de ter beschikking gestelde betalingsmogelijkheden.

2. Indien betaling niet contant plaatsvindt of vooraf, dan dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

4. Na het verstrijken van 14 kalenderdagen na de factuurdatum is de Consument van rechtswege in verzuim; de Consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Gebruiker en de verplichtingen van de Consument jegens Gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

6. Gebruiker heeft het recht de door de Consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

Artikel 11  Incassokosten

1. Is de Consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Consument.

2. Indien de Consument in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige voldoening van een geldsom, dan wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten overeenkomstig de Staffel buitengerechtelijke incassokosten in rolzaken sector kanton. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen:

a. 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerst € 2.500,= van de vordering;

b. 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,= van de vordering;

  1. 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,= van de vordering;

d. 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,= van de vordering;

e. 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,=.

2. Indien Gebruiker aantoont dat hij redelijkerwijs hogere kosten heeft moeten maken dan de in lid 2 vermelde kosten, komen ook deze voor vergoeding door de Consument in aanmerking.

 

Artikel 12  Intellectuele eigendomsrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die Gebruiker toekomen op grond van haar intellectuele eigendomsrechten.

2. Het is de Consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De in het kader van de Overeenkomst op afstand eventueel door Gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Gebruiker, ongeacht of deze aan de Consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Alle door Gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden , zijn uitsluitend bestemd om door de Consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.


Artikel 13  Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker worden daaronder begrepen.

3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.


Artikel 14  Geschillen

1. Op deze algemene voorwaarden en alle rechtsverhoudingen tussen Gebruiker en de Consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 15  Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Lelystad.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

3. Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de Overeenkomst.Onderkant formulier

Onze Merken